Од Македонските Народни Приказни научивме дека креон стават само ѓаолите и жените.