Си биле комунизмот и капитализмот. Една вечер се опиле и водиле љубов без заштита.