Во лингвистиката, падеж е парадигма на флексивни именки. Како и да е, на Македонците им е омилен ‘Аперитив’