Парите се у дабови
шо не отварат пабови
туку пијат сортни вина по штабови.