Лагата у ‘Секоја лага е пола вистина’

‘Секоја лага е пола истина’ е жива превара. Ако одеме по таа логика, значи лагата е...

Read More